Bouna Yatassaye , bi Guinée jamana kan, "coronavirus" bolocilifura suguya jɔli de bɛ yen?

Kumakanw 04:51
Mɔgɔ weelelen
Mɔgɔ weelelen © RFI

"Coronavirus" bolocilifura bolociliw daminɛ na Guinée jamana kan.Yasa ka kunnafoniw sɔrɔ o ko kan, an ye weele bila Bouna Yatassaye, ma.Ale ye "Coronavirus" bolocilifura ko ɲɛnɛbɔ jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye.