Boubacar Salif Traore, e ye mun famuya "MINUSMA" ka sɛbɛn in kan Bounty mugujugu fili kan?

Kumakanw 04:41
Boubacar Salif Traore, lakanda dɔnbaga don kabɔ Mali  la.
Boubacar Salif Traore, lakanda dɔnbaga don kabɔ Mali  la. © RFI MANDENKAN/Boubacar Salif Traore

Mali la, Bounty dugu kan, Faransi kɛlɛ bolo Barkhane ka mugujugu fili ko la.

Ganseli

Diɲɛtɔnba ka jateminɛ sɛbɛn min bɔra taratadon tɛmɛnen in na, o y'a jira ka fɔ mugu jugu in binna dugudenw de kan.

Nka halisa Faransi kɛlɛ bolo b'a ka fɔlen kɔrɔ kan.

An ka bi mɔgɔ weelelen ye Boubacar Salif Traore ye kabɔ Mali  la.

Ani Sory IBRAHIM bɛna masala o ko de kan.

An ka jɛ k'u lamɛn !