Dr Arthur BANGA, mun na sisan de, Alassane OUATTARA  ye yamaruya di Laurent GBAGBO ka segin so?

Kumakanw 04:07
Dr Arthur BANGA,  taariku dɔnbaga dɔ,Cote d'Ivoire jamana na.
Dr Arthur BANGA, taariku dɔnbaga dɔ,Cote d'Ivoire jamana na. © RFI MANDENKAN/ Dr Arthur BANGA

Cote d'Ivoire jamankuntigi Alassane OUATTARA ko Laurent GBAGBO, jamanakuntigi kɔrɔ n'a ka minisiri Charles Blé GOUDE, bɛ se ka segin ka na jamana in kɔnɔ.

Ganseli

Alassane OUATTARA ye nin kuma in fɔ, CPI, diɲɛ kiirisoba kɛlen kɔ k'a ka jalakiw wuli ka bɔ cɛ fila ninnu kan.

O hokumu de kɔnɔ, an ye weele bila Dr Arthur BANGA ma. Ale ye taariku dɔnbaga ye Cote d'Ivoire jamana kan.

A ɲinikala Safi LUNA fɛ, an ka jɛ k'u ka masala lamɛn.