"Olivier Ribouis", mun ye "Bénin" jamanakuntigikalata gɛlɛya ɲinan?

Kumakanw 04:20
"Olivier Ribouis","Bénin" kunnafonidila dɔ.
"Olivier Ribouis","Bénin" kunnafonidila dɔ. © RFI

"Bénin" jamankuntigikalata kɛra karidon. Kɔlɔsilikɛlaw ko jaabiw tɛna kɛ balinanko ye bawo ko fangasina belebelew tun tɛ jamanakuntigi Patrice Talon ɲɛma.

Ganseli

Nka fangasinaw minnu ma se k’u sen don kalata in na, olu ye wulikajɔw boloda ani ka jamanadenw weele k’u kana taa kalata.

Bi an ye weele bila Bénin kunnafonidila dɔ ma, ale tɔgɔ Olivier Ribouis.

A ni Safi LUNA masalala kalata in kow kan.

An k’u lamèn !