Dr Daouda Yaya KONE, tile farinya bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase hadamaden farigolo ma?

Kumakanw 05:28
Mɔgɔ weelelen
Mɔgɔ weelelen © RFI

Manden duguw la, "Avril" kalo dɔnnen don ka kɛ dakabana funteni waati ye. Wa nin san labanw la, k’a sabu kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye, dɔ bɛ ka fara funteni fanga kan san o san.

Ganseli

Min ye ɲinan ta ye, "Avri"l kalo ni sunkalo bɛnna ɲɔgɔn ma. O kama, an ka bi mɔgɔ weelelen ye dɔkɔtɔrɔ ye min bɛna tile farinya kɔlɔlɔw fɔ an ye hadamadenw kan.

An ka Dr Daouda Yaya KONE ni Safi LUNA ka masala lamɛn !