Dr Abdoulaye Guindo, e bɛ se ka mun de fɔ an ye bolocifura in kan?

Kumakanw 05:40
Kɛnɛya baarakɛla dɔ bolo bɛ ka ci ni "coronavirus" bolocifura AstraZeneca ye, Soudan, Mars kalo tile 09, san 2021.
Kɛnɛya baarakɛla dɔ bolo bɛ ka ci ni "coronavirus" bolocifura AstraZeneca ye, Soudan, Mars kalo tile 09, san 2021. © AFP - Ebrahim Hamid

Ka kɛɲɛ n'an ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin 'Coronavirus" bana kunnafoniw ma, an ka bi mɔgɔ weelelen ye Dr Abdoulaye Guindo ye .