Pr Issaka SAGARA, sumaya bana kɛlɛli bɛ yɔrɔ jumɛn na bi sahɛli jamanaw kɔnɔ?

Kumakanw 05:35
Mɔgɔ weelelen
Mɔgɔ weelelen © RFI

Kunu tun ye sumaya bana kɛlɛli don kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ kɔnɔ. O de la an ka bi mɔgɔ weelelen bɛna kuma an ye bana in kɛlɛ cogo kan Mande duguw kɔnɔ. Ale tɔgɔ Pr Issaka SAGARA ka bɔ Mali la.An k’a ni Safi LUNA ka masala lamɛn!