Mahamadou KANE, farajɛla tɔnba ko tunkaranke sɛbɛntanw bɛna segin u bɔ jamanaw na, e ye mun famuya o la?

Kumakanw 05:14
Mahamadou KANE, kunnafonidila a ka baaraw banbanlen don tunkalatagalaw kan..
Mahamadou KANE, kunnafonidila a ka baaraw banbanlen don tunkalatagalaw kan.. © RFI MANDENKAN/ Mahamadou KANE

Ka fɛɛrɛ kɛ wasa tunkaranke minnu bɛ farajɛla ni sigilisɛbɛn t’u bolo, olu ka segin u bɔduguw la, o de tun ye farajɛla tɔnba ka lajɛ dɔ kun ye Tarata tɛmɛnen.

Ganseli

O sen fɛ u bɛnna a kan ko ka sɛbɛntan ninnu lasegin nka a tɛ kɛ ni wajibi ye i ko fɔlɔ, wa wari fana bɛ tila ka di tunkaranke ninnu ma u segin tɔ.

O de tɔgɔ « Retour volontaire ». wasa ka famuya sɔrɔ o ko in kan, an ka bi mɔgɔ weelelen ye Mahamadou KANE  ye. Ale ye kunnafonidila ye min ka baaraw banbanlen don tunkalatagalaw kan.

An k’a ni Safi LUNA ka masala lamɛn.

farajɛla tɔnba ko tunkaranke sɛbɛntanw bɛna lasegin u bɔ jamanaw na, e ye mun famuya o la?