Ousmane DIOMANDE, "Etats-Unis" wasadenw bɛna sɔn Joe Biden ka dɔ fara ninsɔnkɔ kan wa?

Kumakanw 05:28
Ousmane DIOMANDE, sɔrɔko dɔnbaga ye ka bɔ "Cote d'Ivoire.
Ousmane DIOMANDE, sɔrɔko dɔnbaga ye ka bɔ "Cote d'Ivoire. © RFI MANDENKAN/ Ousmane DIOMANDE

An ka bi mɔgɔ weelelen ye sɔrɔko dɔnbaga ye ka bɔ "Cote d'Ivoire".

Ganseli

An y'a bisimila bi wasa ka ɲɛfɔli k'an ye "Etats-Unis" jamanakuntigi ka ŋaniya kan ka dɔ fara jamana ninsɔnkɔw kan n’o ye taxe ye.

Joe Biden y’o ŋaniya ta bawo k’ale b’a fɛ ka dɔ "Etast-Unis"  famaw ka sɔrɔ la, k’o fara fantanw ta kan.

An ka Safi LUNA ni Ousmane DIOMANDE lamɛn.