Bruno Doti SANOU, Farafinna ka ciɲɛw n'a bɛ weele Faransikan na "Patrimoine mondial", mun de don?

Kumakanw 05:18
Mɔgɔ weelelen
Mɔgɔ weelelen © RFI

San o san, mai kalo tile 5 ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye "UNESCO" fɛ ka ɲɛsin Farafinna ciɲɛw ma. O don ninnu la, mɔgɔw bɛ ladi tinyɛ ninnu minɛcogo kan, u bɛ kunnafoni fana dɔ wɛrɛw kan minnu bɛ ɲini ka silatunu. O de kama, an ka bi mɔgɔ weelelen ye ko kɔrɔw dɔnbaga ye ka bɔ Burkina Faso. Ale tɔgɔ Bruno Doti SANOU.An k’a ni Safi LUNA ka masala lamɛn.