Dr Djédi Kaba DIAKITE, e bɛ se ka mun fɔ an ye, Alima CISSE ka den kɔnɔntɔn wolo kan?

Kumakanw 05:08
Dr Djédi Kaba DIAKITE, mɔgɔ dogoyɔrɔ dɔkɔtɔrɔ, n’a bɛ fɔ olu ma ko "gynécologue", kabɔ Mali la.
Dr Djédi Kaba DIAKITE, mɔgɔ dogoyɔrɔ dɔkɔtɔrɔ, n’a bɛ fɔ olu ma ko "gynécologue", kabɔ Mali la. © iStock / RuslanDashinsky

Kabini kunasini Tarata, a kibaru carilen don ko Maliden dɔ, n’a tɔgɔ Alima Cissé, k’ale jiginna den 9.

Ganseli

O ka bon mɔgɔ hakili ma. O de la an ye weele sama bi mɔgɔ dogoyɔrɔ dɔkɔtɔrɔ dɔ ma n’a bɛ fɔ olu ma ko "gynécologue". Ale tɔgɔ Dr Djédi Kaba DIAKITE.

A ɲinikara Safi LUNA fɛ bange ko dɔw kan.

An k’u lamɛn.