Me Mamadou KONATE, "Loi Taubira" jɔsenba duuruw la, jumɛn kelen de sera ka lawaleya?

Kumakanw 05:46
Me Mamadou Ismaïla Konaté, sariyako donbaga.
Me Mamadou Ismaïla Konaté, sariyako donbaga. © RFI MANDENKAN/ Mamadou Ismaïla Konaté

Kunu wula, ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tun sigira Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron fɛ ka kɛɲɛ ni "Loi Taubira" sariya tali san 20 ye.

Ganseli

O ye sariya ye min tara Faransi kɔnɔ ko ka jɔnya fara hadamaden silatunu ɲangiliw kan. San 20 sariya talen kɔ, mun de yɛlɛmana ?

Safi LUNA ye Me Mamadou KONATE de ɲinika o la.

An k’u lamɛn.