Pr Mohamed Kalid BA", e hakilina ye mun ye jamanakuntigi kɔrɔ Mohamed Ould Abdel Aziz ka ɲangiw kan?

Kumakanw 05:54
Mauritanien jamanakuntigi kɔrɔ Mohamed Ould Abdel Aziz. (ja jira ta, san 2018).
Mauritanien jamanakuntigi kɔrɔ Mohamed Ould Abdel Aziz. (ja jira ta, san 2018). © AP - Ludovic Marin

Nin y’a tile fila ye Mauritanie jamankuntigi kɔrɔ Mohamed Ould Abdel Aziz wajibiyalen don ka to a ka Nouakchott so kɔnɔ. A ka jamana kiritigɛla dɔ de y’o ɲagili sigi a kan k’a sabu kɛ k’a nɔminɛlen don Ougya wari miliyari  29 yurukuyuruku ko la.

Ganseli

Jalaki wɛrɛ minnu bɛ cɛ in kɔ kan, o ye nafolo suɲɛ sugu wɛrɛ ye n’a bɛ fɔ o ma "blanchiment". Nka Mohamed Ould Abdel Aziz kelen tɛ, a n’a ka minisiri kɔrɔ caman ni Mauritanie nafolotigiba dôɔw de tɔgɔ bɛ nin ko la.

An ka bi mɔgɔ weelelen ye "Pr Mohamed Kalid BA" ye ka bɔ Mauritanie ale ye kalanfa ye Nouakchott sanfɛ kalanso la ani ni ɲinikɛla fana don, a bɛ gafesɛbɛn fana kɛ.