Daouda MINTA, koronabana tigiyasɛbɛ kun ye mun ye?

Kumakanw 05:07
Ni ye koronabana boloci yɔrɔ dɔ ja ye farafina.
Ni ye koronabana boloci yɔrɔ dɔ ja ye farafina. AP - Sunday Alamba

Etats-Unis jamanaɲɛmaa, Joe BIDEN tun y’a laɲini ko koronavirisi dilancɛkɛdaw k’u ka tigiyasɛbɛ wuli ka bɔ fura ninnu kan, yasa maa wɛrɛw ka se k’a dilan fan wɛrɛ fɛ. Pr Daouda MINTA ni Sory IBRAHIM kumana ka taga o de kan.