Faransi : Mai kalo in na, farafin jamanakuntigi 15 kumana dɛmɛn sugu kura dɔ kan u ka jamanaw ye.

Kumakanw 05:18
Amadou THIAM, sɔrɔko donbaga kabo Mali LA.
Amadou THIAM, sɔrɔko donbaga kabo Mali LA. © @ rfi

Nin Mai kalo in na, farafin jamanakuntigi 15 tun weelelen bɛ Faransi, ka taa kuma dɛmɛn sugu kura dɔ kan farafin jamanaw ye. O lajɛ sen fɛ, waaridi-cogo kura min fɔra, o ye DTS ye, n’o ye Droit de Tirages Spéciaux ye. O ye mun ye ? O bɛna kɛ cogodi ? O nafa bɛna kɛ mun ye ? Safi LUNA ye Amadou Thiam ɲinika o la. Ale ye Mali wasaden kɔrɔ ye, nka sɔrɔko donbaga fana don.