Yala fɛɛrɛ bɛ OIF ni CEDEAO bolo ka donnatɛmɛfanga mɔgɔw wajibiya u ka fanga waati fɔlen boɲa wa ?

Kumakanw 04:42
Ni ye Cheikh Tidiane Gadio,  senegali kɔkanko minisiri kɔrɔ  ja de ye.
Ni ye Cheikh Tidiane Gadio, senegali kɔkanko minisiri kɔrɔ ja de ye. DR

O waati fɔlen ye, kalo tan ni seegi ye.K'a nin mankanw to senna Mali la, yala jamanakuntigikalata bɛna se ka kɛ fevrier kalo la wa?An ka bi mɔgɔ weelelen ye Cheikh Tidiane GADIO, OIF ka lasigiden don Mali la. Safi LUNA ni Sénégal kɔkanko minisiri kɔrɔ in ka bi masaala kɛra Forum de Bamako kɛnɛ kan yanni Bah Ndaw ka fanga bila. An k’u lamɛn