Dr Ahmed Sow, e hakilina ye mun ye Faransi sɔrasiw ka baaaraɲɔgɔnya jɔli la fɔlɔ ni Mali taw ye?

Kumakanw 04:58
Dr Ahmed SOW, Mali jamana politigitɔn dɔ ɲɛmɔgɔba.
Dr Ahmed SOW, Mali jamana politigitɔn dɔ ɲɛmɔgɔba. © RFI Mandenkan / Dr Ahmed SOW

Ka kɛɲɛ ni Mali sɔrasiw ka fangadafiri filana ye, Faransi jamanakuntigi Emmanuel MACRON y'a laɲini k'a ka sɔrasi minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ jatigɛwale kɛlɛli la ni Mali sɔrasiw ye, n'u be weele "Forces Barkhanes", k'olu ni Mali taw ka baaraɲɔgɔnya ɲɔgiri fɔlɔ.

Ganseli

Wa o waati kelen kɔnɔ, jamanaden dɔw wulilen don, ko Faransi ka taa ka bɔ Mali la, ko Mali mako bɛ Russie jamana de ka dɛmɛ na nin waati in na.

O hokumu de kɔnɔ, an ye weele bila Dr Aemed SOW ma, yasa ka ɲɛfɔlikɛ an ye nin ko in kan. Ale ye Mali jamana politigitɔn dɔ ɲɛmɔgɔ ye.

A ɲinikalen tun bɛ André TRAOE fɛ kabi Bamako.

An ka jɛ, k'u ka masala lamɛn.