Daouda KINDA , Choguel MAIGA bɛna se ka mun falen ani ka mun kɛ, marabajɛkulu ɲɛmaaya la?

Kumakanw 05:19
Daouda KINDA, politigi ni lakana kow kɔlɔsibaga, ka bɔ Mali la.
Daouda KINDA, politigi ni lakana kow kɔlɔsibaga, ka bɔ Mali la. © RFI MANDENKAN/ Daouda KINDA

Mali donnatɛmɛfanga ye minisiri ɲɛmɔgɔ kura sɔrɔ kunu.

Ganseli

Choguel Kokala Maïga sugandira Assimi Goïta ka kalikadi nɔgɔni yɛrɛ la. Cɛ in ka baaraw bɛna kɛ mun ye?

Safi LUNA y’o de ɲinikali kɛ Daouda KINDA la. Ale ye politiki ni lakana kow kɔlɔsibaga ye ka bɔ Mali la.