Alexis Kalembry, kabi tuma jumɛn "Russie" y'a ɲini ka don Faranfin jamanaw na?

Kumakanw 05:02
Alexis Kalembri,ka bɔ Mali la. kunnafonisɛbɛn Mali Tribune tigi don.
Alexis Kalembri,ka bɔ Mali la. kunnafonisɛbɛn Mali Tribune tigi don. © RFI

Nin dɔkɔkun labanw la Farafin jamanaw caman kɔnɔ, an ɲɛ bɛ wulikajɔw la ka Faransi kɔn wali u ka sɔrasiw. Nka tubabu jamana min fana kanu bɛ ka jira farafinw fɛ tile fila in na, o ye Russie ye.

Ganseli

 

O misali ɲuman ye Mali ye dɔkɔkun tɛmɛnen in na. O siratigɛla, Safi LUNA ye kunnafonidila dɔ ɲinika Farafin jamanaw ni Russie ka teriya kura in sɔrɔcogo ni a kɔnɔkow la. Bi mɔgɔ weelelen ye Alexis Kalembri ye ka bɔ Mali la. kunnafonisɛbɛn Mali Tribune tigi don.