Salif KEITA, yala i ka baɲumakɛtɔn sɛra ka nɔbɔ yefekew ka hakɛ batoli la wa ?

Kumakanw 05:12
Mali jamana dɔnkilidala Salif KEITA, RFI kunnafonidiso kɔnɔ, san 2008.
Mali jamana dɔnkilidala Salif KEITA, RFI kunnafonidiso kɔnɔ, san 2008. Anabelle Jogama-Andy

Kunu juin kalo tile 13 tun ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin yefekew lafasali ma.

Ganseli

San o san diɲɛ kɔnɔ hakilijigi bɛ kɛ mɔgɔw ye yefekew ka hakɛ batoli kan.

O hokumu kɔnɔ bi an ka mɔgɔ weelelen ye Mali dɔnkilidala Salif Keita de ye, a ka tagama dɔ senfɛ Dakar, Senegali faaba la Sory IBRAHIM ye ɲinigaliw tɛngu a la.

An jɛ k'u ka masala lamɛn.