Mme Dembélé Madina Sissoko, i bɛ se ka mun fɔ an ye "camp de jeunesse" kan?

Kumakanw 05:18
Mɔgɔ weelelen
Mɔgɔ weelelen © RFI

Ko wasa ka sifin bali u kana fara dinɛdansako mɔgɔw kan, Mali marabagaw tun y’a latigɛ k’u dege bololabaaraw la.

Ganseli

O baaradege kalansow de tɔgɔ ko "camp de jeunesse". Nka fanga dafiriw ni lakana baliya gɛlɛyaw fɛ, "camp de jeunesse" ninnu kow bɛ ka sumaya tuma dɔw la u bɛ jɔ yɛrɛ.

Mme Dembélé Madina Sissoko de ye o baaradege kalanso ninnu ɲɛmɔgɔba ye Mali la.

A ni Safi LUNA bɛ masala u ka kalanso ninnu kan.