Moussa Samoura, Lagine ni Senegali ka dancɛw dayɛlɛli bɛnkan bɛ kuma mun de kan?

Kumakanw 05:06
cc
cc © RFI Mandenkan /

Farafinna tilebiyanfan tɔnba CEDEAO ka lajɛrɛ senfɛ sibiridon Accra Ghana jamana la, Lagine ni Senegali jamana ɲɛmaaw bɛnna  a kan ka baaraɲɔgɔnyaw lakuraya u ni ɲɔgɔncɛ kɛrɛnkɛrɛnna lakana ko ta fan fɛ.

Ganseli

Nka jamana fila ninnu dancɛ datugulendo kabini Septembre kalo tɛmɛnen in na, sibiridon bɛnkan sababula o fana kan ka dayɛlɛ.

Moussa Samoura ye Politikiko dɔnbaga ye kabɔ lagine an ka jɛ k'a ni Sory IBRAHIM ka masala lamɛn.

A bɛ ɲɛfɔlikɛ an ye Senegali ni Lagine dancɛ datuguli kun ani a ye kɔlɔlɔ minnu lase jamanadenw ma fan fila bɛɛ la.