Bourama SOUMANO, yala Mali jeliw ye fɛn kɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ banni ko la wa?

Kumakanw 05:06
Bourama SOUMANO, Mali jelicɛ dɔnnen dɔ.
Bourama SOUMANO, Mali jelicɛ dɔnnen dɔ. © RFI Mandenkan / Bourama SOUMANO

Ka kɛɲɛ ni Alger bɛnkansɛbɛn san 6 ye, an y’a ɲini k’a dɔn munna bɛnkansɛbɛn in tɛ ka bɛn se Mali kɔnɔ halisa. Nin sen in, ɲinikaliw ɲɛsinna Mali jeliw de ma.

Ganseli

Safi LUNA ye kuma di Bourama SOUMANO ma, ale ye jelicɛ ye Mali la min ni Bamako sigibagaw bɛ baara kɛ kɔsɔbɛ.

Alger bɛnkansɛbɛn fana kɔfɛ, Mali jeliw ye min kɛ Mali ni a ka banbanciw ka kɛlɛ banni ko la, o k’o lamɛn Safi LUNA ni Bourama SOUMANO ka masala in kɔnɔ.