Ousmane KABA, mun ye koronabana ni ECO wari labaarali se ɲɔgɔn ma?

Kumakanw 04:38
CFA WARI.
CFA WARI. AFP / SEYLLOU

CEDEAO jamankuntigi ka dɔkɔkun tɛmɛnen lajɛ sen fɛ, u bɛnna a kan ko ECO wari labaarali ka daminɛ fo san 2027.

Ganseli

O sababu bɔra koronabana ka tiɲɛnniw la sɔrɔko sira fɛ.

Nka wasa k’a famu koronabana ni ECO wari bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira min fɛ, Safi LUNA ye weele sama Ousmane KABA ma ka bɔ Lagine. Ale ye sɔrɔko dɔnbaga ye, politiki mɔgɔ fana don. An k’u ka masala lamɛn.