Eddie KOMBOIGO, fangasinaw ka ɲɔgonye sigila mun kama ani mun den bɔra a kɔnɔ?

Kumakanw 04:31
Ni ye Burkina fangasinaw ka politikitɔn ɲamɔgɔ ye Eddie Komboigo.
Ni ye Burkina fangasinaw ka politikitɔn ɲamɔgɔ ye Eddie Komboigo. AFP PHOTO / AHMED OUOBA

Sibiri ni karidon, fangasinaw ye wilikajɔw bolo da ka jatigɛwalenw kon ani ka Faso marabajɛkulu weele a k’a cɛsiri benkanniw kɛlɛlila. Ntɛnɛ surɔ, u ye wilikajɔ ninnu  jatiw kɛ.Eddie Komboïgo ye fangasinaw namɔgɔ ye. O nɔgɔnye in kɔ de a sonna k’an ka lasigiden Ouagadougou, San Evariste Barro, ka ɲinikaliw jaabi.