Mɔgɔ weelelenw

Alain DIDAH, munna France sungandira ka kɛ Mahamat Idriss DEBY ka taama fɔlɔ ye?

Kumakanw 04:50
Ni ye  Mahamat Idriss Déby ni  Emmanuel Macron ja ye , Déby Itno ka sukoya kɛnɛ kan
Ni ye Mahamat Idriss Déby ni Emmanuel Macron ja ye , Déby Itno ka sukoya kɛnɛ kan AFP - CHRISTOPHE PETIT TESSON

Ka kɛɲɛ ni jumandon lajɛrɛ ye G5 Sahel jamanaw ni ɲɔgon cɛ bɔlɔlɔ sira fɛ, Tchad jamanakuntigi tun b'o ɲɛbila taama la France nin dɔgɔkun daminɛ in na.Mahamat Idriss DEBY ni Emmanuel MACRON ka o ɲɔgɔnye kɔnɔ kumaw ma da kɛnɛ kan.O kɛra sababu ye ka kumaw caya Tchad kɔnɔ. An ye weele sama Tchad jamanadenw tɔgɔlatɔn den dɔ ma. Ale tɔgɔ Kemba Alain DIDAH. An ka ale ni Safi LUNA k'a masaala lamɛn Mahamat DEBY k'a France taama in kan.