Bi an bɛna kuma sɔrɔko ni bɛn cɛkɛda Institue for Economics and Peace, ka dantikɛlisɛbɛ de kan

Kumakanw 05:42
Invité Afrique
Invité Afrique © Studio Graphique FMM

Institue for Economics and Peace, o kɔrɔ ko sɔrɔko ni bɛn cɛkɛda. O ye baarada ye min sigilen don diɲɛ  jamanaw bɛɛ tɔgɔla Australie jamana kan. U ka baara ye ka jamanaw bɛn ni u sɔrɔ suman. O de siratigɛla u ka ɲinan  dantigɛlisɛbɛ bɔra. O ye jamanaw sigi minnu basigilen don ka tɛmɛn a bɛɛ  kan diɲɛ kɔnɔ, ani minnu fana ma basigi. Safi LUNA ye Ali TOUNKARA de weele wasa an ka famuyali sɔrɔ dentigɛlisɛbɛ in kan. Ali Tounkara ye lakana ko dɔnbaga ye ka bɔ Mali la. An k’a ni Safi LUNA lamɛn