Jean Michel DJERANE, ni y'a kalo saba ye Mahamat Idriss Déby bɛ fanga la, a sera ka mun de yɛlɛma Tchad?

Kumakanw 05:23
Jean Michel DJERANE ,Tchad jamanaden don min ka baara ye politikikow jatiminɛli ni u ɲɛfɔli ye
Jean Michel DJERANE ,Tchad jamanaden don min ka baara ye politikikow jatiminɛli ni u ɲɛfɔli ye © RFi MANDEKAN/  Jean Michel DJERANE

Nin dɔgɔkun in na, Mahamat Idriss DEBY bɛ tile kɛmɛ dafa donatɛmɛfangaɲɛmɔgɔyala a faa Idriss Deby ITNO fagalen kɔ.  O kalo saba kɔnɔ cɛ in sera ka  mun de yɛlɛma Tchad kɔnɔ, Jean Michel DJERANE de bɛ olu fɔ an ye. Tchad jamanaden don min ka baara ye politikikow jatiminɛli ni u ɲɛfɔli ye. An ye Jean Michel DJERANE ni Safi LUNA ka masala lamɛn.