Nafolo minnu sɔrɔla yurukuyuruku sira fɛ, walima 'biens mal acquis' bi mɔgɔ weelelen bɛna o ɲɛfɔ an ye

Kumakanw 05:29
Guinée Equotoriale jamana ɲɛmaa dan cɛ ni a ka dankan, Toedorine Obiang Nguema ja de ye ni ye
Guinée Equotoriale jamana ɲɛmaa dan cɛ ni a ka dankan, Toedorine Obiang Nguema ja de ye ni ye Michele Spatari / AFP

Nafolo minnu sɔrɔla yurukuyuruku sira fɛ, ni a bɛ weele ko ''biens mal acquis'' ye Faransi kan na. Dɔkɔkun tɛmɛnɛn in na o kiiri de tun kuma bɛ Faransi ka ɲɛsin  Guinée Equotoriale jamana ɲɛmaa dan cɛ ni a ka dankan, Toedorine Obiang Nguema ma.

Ganseli

Faransi ko cɛ in ka Euro wari million 30 de sara bawo ko a ka  nafolo bɛ olu ka jamana kɔnɔ min ma sɔrɔ sira jɛlen kan wa o nafolo in hakɛ bɛ fɔ euro wari million kɛmɛ ni bidourou de la. Nka kiri kɔ wari in kan ka segin Guinée Equatoriale jamanadenw ma. O bɛna kɛ cogo min, Safi LUNA n'a ka bi mɔgɔ weelelen de bɛna o fɔ an ye. A tɔgɔ Modibo Mao MACALOU, sɔrɔko dɔnbaga don ka bɔ Mali la.