La Guinée marabagaw ye dɔ fara nɛgɛjuru baaradaw ka wusuku sarata kan,bi mɔgɔ weelelen bɛna kuma o kan

Kumakanw 04:03
Mɔgɔ weelelen
service infographie emission
Mɔgɔ weelelen service infographie emission © RFI

Mɔgɔ weelelen kenɛ kan bi, an bɛna Mbany SIDIBE de bisimila.  Ale ye La Guinée jamanadenw ka sanifɛrɛ lafasatɔn ɲamɔgɔ ye. A bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye jamana nɛgɛjuru baaradaw ni la Guinée marabaga jɛkulu ka tile fila in ka taxi ko mankan de kan.O min bɛ ka kɛ sababu ye ka  jamanaden dɔw dusu bɔ, fo o dɔw yɛrɛ ba fɛ ka wilikajɔ labɛn wassa k'u ka dusukasi jira. Ka famuyali jɔnjɔn sɔrɔ a ko kan, an ye Mamady KABA n'a ka mɔgɔ weelelen lamɛn.