Diôla BAGAYOKO, ''Timbuktu Academie'' i bɛ se ka mun fɔ an ye o kalanso in kan?

Kumakanw 05:17
Mɔgɔ weelelen
service infographie emission
Mɔgɔ weelelen service infographie emission © RFI

An ka bi mɔgɔ weelelen ye sanfɛ kalanfa de ye ka bɔ Etats Unis. Mali jamanaden don mun ka kalan ye a se yen, nka a labanna ka baara kɛ yen fo ka kalanso dayɛrɛ min tɔgɔ Timbuktu Academie. Kalanfa in tɔgɔ ye Diôla BAGAYOKO. An bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ka baaraw tagabɔlɔ de kan.