Sine DIARRA, yala Mali jamanaɲamaakalata bɛna se ka kɛ a waati la wa?

Kumakanw 04:42
Mɔgɔ weelelen
service infographie emission
Mɔgɔ weelelen service infographie emission © RFI

An ka bi mɔgɔ weelelen ye politikikɔw dongaba ye kabɔ Mali, a tɔgɔ ye Sine DIARRA. A bɛna kuma Mali jamanaɲamaakalata de kan. Yalla Mali bɛ se ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔ, ani ka se ka kalata kɛ a waati la wa?.An ye an ka lasigiden André TRAORE ni an ka mɔgɔ weelelen ka masala lamɛn.