Ibrahim Bayili, yala ɲinan CAN na, ndonlantan kulu jumɛn de bɛna se ka sebaya sɔrɔ?

Kumakanw 05:15
L'AlgériE ndonlantanna Ramy Bensebaini ni Cote d'Ivoire ka Wilfired Zaha ni Mali ka Abdoulay Diaby ka ɲɔgɔn sɔrɔw ni Tunisie ka Naim Sliti, san 2019 CAN na.
L'AlgériE ndonlantanna Ramy Bensebaini ni Cote d'Ivoire ka Wilfired Zaha ni Mali ka Abdoulay Diaby ka ɲɔgɔn sɔrɔw ni Tunisie ka Naim Sliti, san 2019 CAN na. © REUTERS/Suhaib Salem

Kabini taratadon Farafinna ndonlantan ɲɔgɔn kunbɛnba CAN Cameroun 2022 kulu tilan na kaban. Ndonlantan kɛnɛ in yɛrɛ bɛ dayɛlɛ ni Burkina Faso de ye Janvier kalo tile 9 nata.

Ganseli

Nka ndonalnatan kulu ninnu bɛɛ la garijɛge bɛ jɔn ni jɔn bolo ka ɲɛ sɔrɔ kɔsɔbɛ walima ka jɔnjɔn in yɛrɛ ta.

Ka se ka ɲɛfɔliw sɔrɔ o ko bɛɛlajɛlen kan Sory IBRAHIM ye weele sama Ibrahim Bayili de ma kabɔ Burkina faso, kunnafonidila don wa ndonlantan dɔnbagadon an ka jɛ k'u ka masala lamɛn.