Idi Illiassou Mainassara: e bɛ se ka mun fɔ an ye kunfilanitun seginni kan Niger jamana na?

Kumakanw 05:24
Mɔgɔ weelelen
Mɔgɔ weelelen © RFI

An ka bi mɔgɔ weelelen ye Niger kɛnɛyako minsiri, dɔgɔtɔrɔ Idi Illiassou Mainassara.

Ganseli

 

An bɛ dɔ ɲɛfɔ an ye kunfilanitun bana seginni kan, Niger jamana kɔnɔ, o bana min ye mɔgɔ 600 ɲɔgɔn minɛ, mɔgɔ 450 ɲɔgɔn sera ka kɛnɛya.

A bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye fana, fɛɛrɛ minnu kan ka ta, yasa k'i kisi bana in ma.

Niger jamana na, bana in ye mɔgɔ 19 ɲɔgɔn de faga nin waat in na.

An ka cɛ ka dɔgɔtɔrɔ Idi Illiassou Mainassara ni Mahamoud Kaba DIAKITE ka masala lamɛn.