Dr Ali TOUNKARA bɛna kuma, Boko Haram ka jatigɛwale binkani kan min kɛra Baroua dugu la Niger

Kumakanw 04:49
Niger sɔrasiw.
Niger sɔrasiw. AFP PHOTO / PHILIPPE DESMAZES

Tarata tɛmɛnen, Niger sɔrasi 16 bɔnɛna u niin na, Boko Haram ka jatigɛwale binkani dɔ senfɛ, Baroua dugu la. Kasɔrɔ, Niger marabagaw bɛ ka labɛnw kɛ walisa ka yen mɔgɔ foolenw lasegi u sigiyɔrɔ kɔrɔw la. Yala Boko Haram ka nin benkanniwale bɛ se ka yɛlɛma don o baaraw la wa ? An ka bii mɔgɔ weelelen b’a hakilinan fɔ o kan. Dr Ali TOUNKARA ye lakanako dɔnbaga ye ka bɔ Mali la. An k’ale ni Umaru YERO ka masaala lamɛn.