Jago fɛnw sɔgɔn bɛ ka gɛlɛya katafɛ suguw kɔnɔ Mandendugu caman na

Kumakanw 05:20
Cocody sugu misalila.
Cocody sugu misalila. AFP - ISSOUF SANOGO

Ni waati in na, farafinna jamana caman kɔnɔ, jago fɛnw sɔgɔn bɛ ka gɛlɛya katafɛ, suguw bɛ ka gɛlɛya. O jatiminɛ kɛra an ka Mande jamanaw bɛɛ la. Ni gɛlɛyaw bɛɛ bɛka sɔrɔ mun fɛ ? A ko bɛ se ka nɔgɔya cogodi ? Dr Kalifa Ndao ye sanfɛ kalanfa ye, wa sɔrɔko dɔnbaga fana dɔn. A b'a hakilinataw fɔ an ye ni ko bɛlajɛlen kan, an ka jɛ ka ni Sory IBRAHIM ka masala lamɛn.