Kabini kunasini kari don, Alpha Condé tɛ la Guinée mansa ye bilen

Kumakanw 05:29
Alpha Condé, Guinee
Alpha Condé, Guinee RFI

Nka, a ka san 10 kɔ jamana-mara kɔnɔ, mun ni mun kɛra ? Safi LUNA y’o ɲinikali kɛ Moussa SAMOURA la. Ale ye hadamadenw ka hakɛ lafasabaga ye. An k’u ka masala lamɛn.