Mandenduguw la, jamanakuntigi dɔw y'u ka sariyasunbaw yɛlɛma ka fanga-lasigi sabanan daminɛ

Kumakanw 05:14
Lieutenant-colonel Mamady Doumbouya.
Lieutenant-colonel Mamady Doumbouya. AFP - CELLOU BINANI

Jamana damadɔ kɔnɔ Mande bi, jamanakuntigiw y'u ka sariyasunbaw yɛlɛma ka fanga-lasigi sabananw daminɛ.Nka, olu dɔw ka fanga binna i ko Alpha CONDE.

Ganseli

O fangadafiriw kɔ, CEDEAO ye ɲangili ta ka ɲɛsin jamana nunnu ma. Nka, o ma kɛ jamana nunnu denw fɛla ko ye, bawo ko CEDEAO tun kan k'olu ka jamanakuntigiw de fɔlɔ bali olu ka sariyasunbaw falen. 

O la, ɲinikali bɛ yɔrɔ min na bi, o ye CEDEAO bɛ se ka mun wajibiya jamanakuntigiw kan ?

Safi LUNA n'a ka bi mɔgɔ weelelen b'o fɔ an ye. Ale tɔgɔ Modibo Mao Macalou.