Mali ni Russie ka kɛnyɛrɛye lakana cakɛda min tɔgɔ "Wagner" cɛ baara ɲɔgɔnya kuma bɛ senna

Kumakanw 09:37
Mɔgɔ weelelen
Mɔgɔ weelelen © RFI

Nin y’a tile damadɔ ye kunnafonidiso Reuters ye sɛkɛsɛkɛliw kɛ k’a ye ko bɛnkansɛbɛn dɔ kuma bɛ senna Mali ni Russie ka kɛnyɛrɛye lakana cakɛda dɔ cɛ, min tɔgɔ "Wagner".

Ganseli

O "Wagner" cɛden hakɛ bɛ yilanyilanna mɔgɔ ba fila ni kɛmɛ duru (2 500) ni ba duru cɛ (5 000). 

O kɛnyɛrɛye sɔrasi nunnu bɛ kɛlɛla jamana dɔw kɔnɔ i ko Syrie, Libye walima Centrafrique. 

Wagner sôrasiw ka Mali-la-na kuma cayalen don bɔlɔlɔ kan ani jamana wɛrɛw kɔnɔ, i ko Faransi. 

O de kama, Safi LUNA ye kuma di lakana ko donbaga dɔ ma, Boubacar Salif TRAORE. An k’u ka masala lamɛn.