Faranci kɛlɛ bolo ministre Florence Parly ye tile fila tagama dabɔ kunu Niger jamana la

Kumakanw 05:15
Faransi sorasiw ka minisiri, Florence Parly.
Faransi sorasiw ka minisiri, Florence Parly. © AFP - LUDOVIC MARIN

A k'o tagama in kun ye, ka se ka ɲɛfɔlikɛ halisa Niger marabagaw ɲɛna Barkhane ka baaraw yɛlɛmɛli de kan. O kuma min fɔra Faranci jamana ɲɛmɔgɔ, Emmanuel Macron fɛ kabini juin kalo tɛmɛnlen in na. 

Ganseli

Florence Parly ka ni tagama in sen fɛ Niger, a kan ka ɲɔgonye kɛ ni Niger kɛlɛbolo minisiri ni jamana ɲɛmɔgɔ, Muhamed Bazoum fana ye. 

O ɲɔgonyew sen fɛ, Barkhane ka baaraw kɛcogo yɛlɛmɛli, Niger yɛrɛ ka jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun y'o ko la, u da bɛna se o bɛɛ ma. 

Nka, tile fila in na, Niger ni a dafɛ jamana Mali fana ka kumaw bɛ ka yɛlɛ ɲɔgon kan. 

Wasa an ka famuya sɔrɔ nin bɛ kan, Sory IBRAHIM ye weele sama lakanako dɔnbaga Dr Ali Tounkara ma ka bɔ Mali la

An ka jɛ k'u ka masala lamɛn.