Fransi fununen don Etats Unis ni Australie kɔrɔ, jijukɔrɔkurun (sous-marin) dɔw dilanni ko la

Kumakanw 05:33
Misali, Jijukɔrɔkurun (sous-marin)
Misali, Jijukɔrɔkurun (sous-marin) AP - Indra Beaufort

Nin y’a tile damadɔ ye, Fransi fununen don Etats Unis ni Australie kɔrɔ k’a sabu kɛ ko Australie tun ye bolonɔbila kɛ sɛbɛn dɔ kan k’u bɛna jijukɔrɔkurun (sous-marin) dɔw dilan Faransi fɛ, nka Australie tilara k’o bɛnkan bɔrɔtɔ. 

Ganseli

O ma bɛn Fransi ma, fo a y’a ka lasigidenw weele ka bɔ Etats Unis ni Australie. O la, mɔgɔ b’i yɛrɛ ɲininka munna Fransi bɛ ka dimin ka se nin cogo la. Wasa k’o jaabi sɔrɔ, Safi LUNA ye weele bila Pr Abdoulaye SOMA ma. Ale ye droit international ni droit constitutionnel kalanfa ye Université Thomas Sankara la Burkina Faso. O ye diɲɛ sariyaw kalan ye.