Côte d’Ivoire, gɛlɛya bɛ muso binkanikɛlaw nɔminɛlila ka sabu kɛ wari ko ye

Kumakanw 04:52
Namizata SANGARE
Namizata SANGARE © @ RFI Mandenkan

Côte d’Ivoire jamana kan, ni kasara ye muso sɔrɔ ka da a ka musoya kan, n’a bɛ fɔ o ma ko « violence basée sur le genre », dôkôtôrôw ka sèbèn min b'o kasara in sereya n’o ye « certificat médical » ye, o bɛ sɔrɔ fo CFA wari wa 10 (50 000f CFA). 

Ganseli

Hadamadenw ka hakɛko lafasaton min bɛ Cote d'Ivoire n’o ye CNDH ye, ale ye sɛbɛn ci jamana in marabagaw ma k’u ka o wari ko in bɔ a ma, bawo ko ninjuguya walew bɛ ka caya muso kan bi, wa nin wari hakɛ b’a to caman tɛ se ka taa ni kojugukɛlaw ye fanga la. CNDH ɲɛmɔgɔ muso de y'an ka bi mɔgɔ weelelen ye. Namizata SANGARE ɲinikara Safi LUNA fɛ.