Allemagne jamana la, Angela Merkel ka fanga banna

Kumakanw 05:33
Politikitɔn SPD.
Politikitɔn SPD. REUTERS - WOLFGANG RATTAY

O siratigɛ la, Safi LUNA ye weele bila Karamba DIABY de ma. Ale ye SPD politikitɔn mɔgɔ ye. Ale ka tɔn ni Angela Merkel ka CDU ni CSU de farala ɲɔgɔn kan jamana marali kama. An ka Safi LUNA ni Karamba DIABY ka masala lamɛn.