Lagine donatɛmɛfanga sariyaw n’o ye charte de transition ye, o sigira sen kan

Kumakanw 05:25
Kabinet FOFANA, Politiki ko dɔnbaga ka bɔ "Guinée"
Kabinet FOFANA, Politiki ko dɔnbaga ka bɔ "Guinée" © RFI MANDENKAN / Kaninet FOFANA

Bi mɔgɔ weelelen ye, Kabinet FOFANA ye. Ale ye politikiko dɔnbaga ye ka bɔ Lagine. 

Ganseli

A bɛ Safi LUNA ka ɲinikaliw jaabi Lagine donatɛmɛfanga sariyaw kan, n’o ye charte de transition ye. 

An k’u ka masala lamɛn.