Mɔgɔ weelelenw

Mun de bɛ ka Fransi marabagaw ka dimin boɲa Russie yɛrɛlakana jɛkulu Wagner nali ko la Mali la ?

A jɛnsɛnna :

Kabini Reuteurs kunnafonisɛbɛn y’a lase ko bɛnkan dɔ bɛ ka dilan dogo la Mali ni Russie yɛrɛlakana jɛkulu Wagner cɛ, Fransi marabagaw ka murutikanw ma kɔtigɛ.

Niankoro Yeah SAMAKE
Niankoro Yeah SAMAKE © @ RFI Mandenkan
Ganseli

Kunu Araba yɛrɛ Fransi kana ko minisiri muso Florence Parly ko ni Mali ye Wagner ta baara la ko Fransi sɔrasiw bɛ taa, wa tubabu sɔrasi tɔw bɛɛ fana bɛ taa. 

O siratigila, Safi LUNA y’a ka bi mɔgɔ weelelen ɲinika mun de bɛ ka Fransi marabagaw dimin ka se fɔ nin yɔrɔ la. 

An ka Niankoro Yeah SAMAKE ka jaabiw lamɛn. 

PACP politikitɔn ɲɛmɔgɔ don, Mali fanga ɲinina kɔrɔ fana don.