Mɔgɔ weelelenw

Nin tile fila in na, Fransi marabagaw tɛ ka kumakan juguw fɔli kɔtigɛ ka ɲɛsin Mali ma

A jɛnsɛnna :

Emmanuel Macron ye dɔ wɛrɛ kɛ kunu araba sɔgɔma : ko ni Fransi tun tɛ, ko marabaga jɛkulu yɛrɛ tun tɛ sigi Mali kɔnɔ. 

Ballan DIAKITE, politikiko dɔnbaga don ka bɔ Mali la.
Ballan DIAKITE, politikiko dɔnbaga don ka bɔ Mali la. © RFI Mandenkan / Ballan DIAKITE
Ganseli

O siratigɛ la, an ye weele sama Ballan DIAKITE de ma bi, wasa k’a famu munna Fransi ka kumaw bɛ ka caya tile fila in na ka ɲɛsin Mali ma.

Nka, o Mali yɛrɛ tɛ ka kuma. Politiki dɔnbaga in ɲinikalen bɛ Safi LUNA fɛ.