Mɔgɔ weelelenw

Moffa Haidara, e bɛ se ka mun fɔ an ye sigikafɔ bolodalen in kan ni Amadou Kounfa ni Iyad Agali ye?

A jɛnsɛnna :

Mali la, "haut conseil islamique" de bɛna sigikafɔw ɲɛnini jamana marabaaw  ni jatigɛwalekɛla dɔw ni ɲɔgɔn cɛ.

Mɔgɔ weelelen
Mɔgɔ weelelen © RFI
Ganseli

Donnatɛmɛfanga ɲɛmɔgɔw b'a la ka jamanadew ka laɲini dɔw jabi ni nin ye.

Olu minnu tun y'a ɲinɛ caman ko sigikafɔw ka kɛ ni Amadou Kounfa ni Iyad Agali ye walisa ka fura sɔrɔ jamana ka lakandabaliya la.

Walisa ka famuli caman sɔrɔ ni ko in na, an ka lasigiden Bamako André Traoré ni "haut conseil islamique " ɲɛmɔgɔ dɔ masala la n'o ye Moffa Haidara ye.

An k'u lamɛ.