Chanceline Gladice Mévowanou, e bɛ se ka mun fɔ an ye Bénin wasadenw ka kɔnɔtiɲɛ yamaruyali kan?

Kumakanw 04:57
Bénin kalanden musomani dɔ n'a kɔnɔbara. (Ja jirata)
Bénin kalanden musomani dɔ n'a kɔnɔbara. (Ja jirata) © RFI/Raphaëlle Constant

Dɔgɔkun tɛmɛnen Araba su k'a dugujɛ Alamousa la, Bénin wasadenw ye sariya ta min bɛ musow ka kɔnɔtiɲɛ yamaruya.

Ganseli

Nka sariya damadɔ kan ka labaton o ko la i na fɔ kɔnɔbara ka kɛ muso yɛrɛ ka adamadeya ma deguba ye.

Benin muso lafasajɛkuluw tun ye wulikajɔ caman de kɛ walasa sariya in ka se ka ta wasabulɔn fɛ. Chanceline Gladice Mévowanou y'olu dɔ ye.

Ale de y'an ka mɔgɔ weelelen ye bi. An ka jɛ k'a ni Sory IBRAHIM ka masala lamɛn.