Mɔgɔ weelelenw

Colonel THIBAUT, yala nin bɛna kɛ Barkhane ka baaraw banni ye Mali la wa?

A jɛnsɛnna :

Mali la yɛlɛma minnu ka kan ka kɛ Faransi kɛlɛbolo Barkhane ka baaraw la olu bɛ senna.

Colonel THIBAUT, Barkhane sɔrasiw ka Gao daga ɲɛmɔgɔ Mali la. (Jaa jirata)
Colonel THIBAUT, Barkhane sɔrasiw ka Gao daga ɲɛmɔgɔ Mali la. (Jaa jirata) © RFI Mandenkan / Sory Ibrahim
Ganseli

Nka kɛrɛnkɛrɛnnen yala a baaraw bɛ ka kɛ cogodi ?

Walasa famuya ka sɔrɔ ola, anw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnen Gao Sory Ibrahim ye ́ɲinigaliw  tɛngun Barkhane ɲɛmɔgɔ la Gao mara in na, Colonel THIBAUT.

Ale de ye anw ka bi mɔgɔ weelelen ye.

An k'u ka masala lamɛn.