Diɲɛ tɔnba OMS ka sɛkɛsɛkɛliw y’a jira ko mɔgɔ million 20 de ye sigɛrɛti minni dabila diɲɛ kɔnɔ

Kumakanw 04:58
Oskimo, Burkina Faso.
Oskimo, Burkina Faso. © @ RFI Mandenkan

K’a ta san 2018 la ka se san 2020 la, OMS ka sɛkɛsɛkɛliw de y'o jira, ko mɔgɔ million 20 de ye sigɛrɛti minni dabila diɲɛ kɔnɔ. 

Ganseli

Diɲɛ kɛnɛyako tɔnba k'o dantigɛlisɛbɛn kelen kɔnɔ, a fɔra ko san nataw la, dɔ bɛna bɔ sigɛrɛti-minnaw la ka taa a fɛ. 

Mun nana n’o yɛlɛma ye ? 

Mun bɛ se ka kɛ wasa k’o yɛlɛma sinsin ? 

Safi LUNA y’o ɲinikali kɛ Burkina Faso ka Oskimo la. 

Ale ye dɔnkilidala ye min ye sigɛrɛti kɛlɛli jɛkulu dɔ fana sigi ko « Jeune propre sans drogue, sans tabac ». 

An k’u ka masala lamɛn.